/  3
عنوان : برگزاری كارگاه مقاله نویسی انگلیسی در بیمارستان گلستان
کد خبر : ۷۴۸۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 
ساعت : ۱۰:۹:۵۶

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

جلسه ی اول کارگاه مقاله نویسی در سالن کنفرانس بیمارستان گلستان با شرکت اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید.(استا د این کارگاه جناب آقای دکتر پی پل زاده از دانشکده دارو سازی می باشند) و مقرر شد جلسات بعدی (3جلسه)در یکشنبه هفته های آینده در همان ساعت برگزار گردد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی گلستان

V5.1.0.0