• ساعت : ۱۳:۵۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۸۷۷۰
ثبت و اخذ مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی- پژوهشی و درمانی گلستان
ثبت و اخذ مجوز كمیته اخلاق در پژوهش مركز آموزشی- پژوهشی و درمانی گلستان
ثبت و تایید کمیته اخلاق مرکز آموزشی- پژوهشی و درمانی گلستان
کمتیه اخلاق در پژوهش های زیستی مرکز پژوهشی آموزشی و درمانی گلستان در تاریخ 98/05/22 به ثبت و تایید نهایی رسید

کمتیه اخلاق در پژوهش های زیستی مرکز پژوهشی آموزشی و درمانی گلستان در تاریخ 98/05/22 به ثبت و تایید نهایی رسید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی گلستان

    V5.5.2.0